Методика викладання психологіїІнтерес до психології як до науки про людину, її внутрішній світ, особистісні особливості та проблеми взаємозв’язку із зовнішнім середовищем спонукав включити цю дисципліну в усі освітні програми не тільки вищих навчальних закладів, а й середніх спеціальних, а також у шкільну практику, в програми підвищення кваліфікації і т.д. Зрозуміло, обсяг і зміст курсу «Психологія» у вузах, на курсах і в школах принципово різняться, але в кожному разі викладачеві важливо опанувати дидактичними методами подачі матеріалу. Методика викладання психології – це нау%
D0? А про те, як найбільш ємко уявити психологію в якості предмета для вивчення, про закономірності процесу навчання, про способи і засоби, що використовуються при ефективному навчанні груп, що відрізняються за віком та базовою освітою.

Що є предметом методики викладання як науки? Це навчання психологічної діяльності. При цьому процес навчання розуміється по-різному. Його розглядають як форму взаємодії вчителя і учнів, як процес оволодіння діями, або як одну з форм пізнавальної діяльності.

Методика викладання психології вирішує такі завдання. Перш за все, вона визначає мету навчання. Без ясної і чіткої мети неможливо вирішувати інші дидактичні завдання. Якщо ще недавно метою викладання будь-якої дисципліни вважалося оволодіння учнями необхідними теоретичними та практичними знаннями і навичками, то останнім часом, у зв’язку з розвитком наук і збільшенням необхідного обсягу знань, важливішим стає дати учням правильне напрям, теоретичну основу для самостійного вивчення предмета. І тут виникає питання: який обсяг знань необхідно дати учневі для його подальшого самостійного занурення в предмет психології на різних етапах підготовки?

Методи викладання психології

У сучасній педагогічній практиці існує три основні методи викладання психології: программированное, проблемне і інтерактивне навчання.

Програмоване навчання – найбільш традиційний спосіб, де відповідно до предметом вивчення створюється програма, встановлюються або коригуються цілі, завдання та дидактичні способи подачі знань, а також форми їх контролю.

Проблемне навчання передбачає моделювання різних проблемних ситуацій, в яких може опинитися особистість учня. Тут осягнення знань відбувається через зріз цієї проблеми, зсередини, під час пошуку способів її вирішення.

Викладання психології за допомогою інтерактивного методу дозволяє зануритися в предмет і будувати процес засвоєння знань через створення міжособистісного спілкування та взаємодії у групі.

Психологія людини – предмет складний і багатогранний. Безліч наукових теорій і поглядів на численні проблеми, позначені в ній, дуже суперечливо тлумачаться і пояснюються різними науковими школами і напрямами. Крім того, інтерес до психології як до науки викликаний прагненням учнів пізнати самих себе, мати можливість за допомогою отриманих знань спроектувати свою поведінку, своє успішне взаємодія в соціумі. Це, безперечно, має враховуватися при викладанні даного предмета. Таким чином, методика викладання психології, орієнтована на підвищення професійної підготовки фахівців-педагогів, погодившись з вимогами часу, вибирає сучасні способи навчання. При цьому словесні прийоми (лекційні заняття) поєднуються з наочними методами – переглядом відеозаписів, використанням інтернет-ресурсів. Але перш за все, методика викладання психології повинна спиратися на практичні інноваційні методи навчання, коли учні стають не тільки активними дійовими особами навчального процесу, але формують сам процес з урахуванням його інтересів.


Залишити коментар